Wat is KMO-groeisubsidie?

Deze kmo-groeisubsidie ondersteunt KMO’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject bij een belangrijk kantelmoment. Die kennis in huis halen kan via een externe zelfstandige adviseur en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het steunpercentage is 50%, de subsidie bedraagt max. € 25.000 voor het advies en max. € 25.000 voor de aanwerving.

kmo-groeisubsidie 

kmo-groeisubsidie

Wie komt er in aanmerking voor de KMO-groeisubsidie?

 Elke KMO die gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kan in aanmerking komen voor deze groeisubsidie.

kmo-groeisubsidie

Wanneer?

In 2023 zijn er drie oproepperiodes voor de KMO-groeisubsidie:

 • Oproep 1: van 27 maart tot 22 mei
 • Oproep 2: van 28 augustus tot 25 september
 • Oproep 3: van 18 december tot 22 januari 2024

Dit groeitraject moet aansluiten bij één van de volgende thema’s:

Duurzaam en circulair ondernemen:

 • het traject is geschikt voor zowel bedrijven die hun eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen als bedrijven die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) stap willen zetten
 • het traject focust op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie om efficiënt en slim materiaalgebruik te bevorderen of materialenkringlopen te sluiten
 • het project focust zicht onder andere op de maakindustrie en de daaraan gekoppelde waardeketen
 • trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals louter energie-efficiëntie (isolatie van productieruimte bvb) of het gebruiken van hernieuwbare energie (plaatsen van zonnepanelen bvb) komen niet in aanmerking

Concreet:

Het bedenken van een circulair businessmodel kan een uitdagend en complex proces zijn. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden: type sector, de levensduur van producten, de herbruikbaarheid van grondstoffen, de invloed op het milieu etc. Het kan daarom nuttig zijn om een externe consultant in te schakelen die gespecialiseerd is in circulaire economie en duurzaamheid. Deze consultant kan helpen bij het ontwerpen van een businessmodel dat gericht is op het verminderen van de ecologische voetafdruk en het maximaliseren van de positieve impact en waardebehoud. Daarnaast kan een consultant helpen bij het identificeren van potentiële partners en het ontwikkelen van innovatieve ideeën om het circulaire businessmodel te implementeren en te optimaliseren. Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke stap zijn in het ontwikkelen van een succesvol circulair businessmodel.

kmo-groeisubsidie

Internationalisering

 • zowel voor KMO’s die voor het eerst exporteren als voor KMO’s die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden
 • de internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de KMO
 • de internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen
 • komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland

Concreet:

Het bedenken van een go-to-market strategie voor internationalisering kan een uitdagend en complex proces zijn. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals culturele verschillen, marktbenadering, wet- en regelgeving en concurrentie. Het kan daarom nuttig zijn om een externe consultant in te schakelen die gespecialiseerd is in internationale expansie en strategische planning. Deze consultant kan helpen bij het identificeren van de meest geschikte markten, het ontwikkelen van een haalbare en duurzame strategie en het opstellen van een stappenplan om de strategie uit te voeren. Daarnaast kan een consultant helpen bij het ontwikkelen van marketing- en communicatieplannen om het product of de dienst succesvol te introduceren op de nieuwe markten. Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke stap zijn in het ontwikkelen van een succesvolle go-to-market strategie voor internationalisering.

Digitalisering

Om de digitale maturiteit van de KMO’s in Vlaanderen te verhogen, ondersteunt de Vlaamse overheid digitaliseringsprojecten onder de vorm van subsidies.

De subsidie wordt toegekend voor het inkopen van kennis en expertise die je nodig hebt om je digitaal transformatieproject te kunnen realiseren. Eén van de voorwaarden is dus dat je hiervoor beroep doet op een externe dienstverlener, die al dan niet samenwerkt met je eigen personeel.

 • voor KMO’s die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen
 • transitieprojecten naar een digitale data-gedreven onderneming (gebruik en beheer van data)
 • het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie via een slim gebruik en beheer van data
 • richt zich op producten, diensten, processen en / of het business model van je onderneming en veranderingen ervan
 • het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering
 • is op maat, voldoende uitdagend en ambitieus waardoor de marktpositie versterkt wordt (huidige of de toekomstige beoogde markt)
 • is duidelijk gerelateerd aan je bedrijfsstrategie en/of sleutelprocessen van je onderneming
 • komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, digitale toepassingen zoals ERP, CRM, WMS, digital marketing of marketing automation of het louter omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager
 • geen standaardsoftware of geen standaard digitale toepassingen in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten
 • geen loutere professionalisering en evolutie met de sector

Concreet:

Het bedenken van een digitaliseringstraject kan een complex en uitdagend proces zijn, vooral voor KMO’s die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen. Het gaat vaak om transitieprojecten naar een digitale, data-gedreven onderneming waarbij het slim gebruik en beheer van data centraal staan.

Om dit te kunnen realiseren, kan het inschakelen van een externe consultant van onschatbare waarde zijn. Een goede externe consultant beschikt over de kennis en expertise die nodig zijn om het digitale transformatieproject succesvol te laten verlopen. Het is daarbij belangrijk dat het groeitraject voldoende uitdagend en ambitieus is en verder reikt dan de gangbare evoluties inzake digitalisering. Het groeitraject moet ook op maat zijn gemaakt voor de specifieke behoeften van het bedrijf en moet gerelateerd zijn aan de bedrijfsstrategie en/of sleutelprocessen van de onderneming.

Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke stap zijn in het verhogen van de digitale maturiteit van een bedrijf en het versterken van de marktpositie. Let op dat trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, digitale toepassingen zoals ERP, CRM, WMS, digital marketing of marketing automation of het louter omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager niet in aanmerking komen voor dit soort trajecten.

kmo-groeisubsidie

 • Innovatie
 • voor KMO’s met nieuwe producten, diensten of businessmodellen die innovatief zijn binnen de sector
 • de innovatie moet leiden tot een competitief voordeel voor de KMO met economische groei tot gevolg
 • geen ‘Me too’-projecten waarbij een onderneming producten, diensten of businessmodellen wil implementeren die reeds gekend zijn binnen de sector
 • Duurzaam en circulair ondernemen
 • voor projecten die inzetten op duurzaamheid en circulair ondernemen
 • de verdere uitwerking van de scope van deze oproep is afhankelijk van de uitrol van de beleidsagenda circulaire economie.

Concreet:

Het lanceren van innovaties kan een belangrijke stap zijn voor bedrijven om competitief te blijven en groei te stimuleren. Het kan echter een uitdagend proces zijn, vooral als het gaat om disruptieve innovaties die de markt veranderen. Om dit proces te vergemakkelijken, kan het inschakelen van een externe consultant zeer waardevol zijn. Een externe consultant beschikt over de nodige expertise en kennis om bedrijven te begeleiden bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën en het opzetten van een succesvolle lancering. Zij kunnen helpen bij het identificeren van nieuwe kansen in de markt, het valideren van ideeën, het opstellen van businesscases en het opstellen van een lanceringstrategie.

Daarnaast kunnen zij ook helpen bij het ontwikkelen van prototypes en het testen van concepten om er zeker van te zijn dat de innovaties voldoen aan de verwachtingen van de klanten en voldoende potentie hebben om succesvol te zijn. Het inschakelen van een externe consultant kan dus een belangrijke rol spelen bij het lanceren van innovaties en het vergroten van de kans op succes.

Bijkomende voorwaarden:

 • De subsidie wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.
 • Je kan een subsidie vragen voor advies van meerdere dienstverleners binnen dezelfde aanvraag.
 • Er kan zowel steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel als voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener binnen 1 groeitraject.
 • Het zal niet meer mogelijk zijn om een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag uit te breiden met een bijkomend advies of een aanwerving.
 • Elke adviesovereenkomst moet een kostprijs hebben van minstens € 20.000, excl. BTW.
 • De dienstverlener mag ten vroegste starten met de opdracht de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: Als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 9 maart 2021, mogen de adviesprestaties ten vroegste starten op 1 april 2021.
 • Er wordt een schriftelijke overeenkomst voor advies opgemaakt die een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties bevat (noodzaak advies, methodiek en stappenplan, te bereiken einddoel) en door beide partijen is ondertekend.
 • De prijs van de prestaties van de dienstverlener wordt conform de marktprijs bepaald.
 • De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt nagegaan of de betrokken persoon over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de adviesopdracht.
 • Als de dienstverlener voor het verstrekken van het advies beroep doet op een onderaannemer, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de adviesovereenkomst.
 • Bepaalde dienstverleners worden uitgesloten (het moet een derde zijn t.o.v. de KMO, enz… zie voorwaarden Externe dienstverlener).

kmo-groeisubsidie

In aanmerking komende kosten:

 • Strategische medewerker

Het bruto jaarsalaris van dit profiel van het eerste werkjaar binnen jouw onderneming, vermenigvuldigd met een factor 1,596.

Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques. Alsook bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

kmo-groeisubsidie

 • Externe dienstverlener(s)

De personeels- en werkingskosten van de dienstverlener(s) voor het verstrekken van het advies, de verplaatsingskosten van de dienstverlener(s) en de kost voor de begeleiding van de KMO bij de implementatie van het advies. Deze kosten zijn exclusief BTW.

Evaluatieprocedure:
Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is:

 • Ambitie
 • Transformatie
 • Onderbouwde aanpak
 • Noodzaak aan kennis & expertise

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van het scorerooster.

Als je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard maar er nog nood is aan extra toelichting? Dan nodigt je projectadviseur je uit om het groeitraject mondeling toe te lichten.

kmo-groeisubsidie

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Zoek je ondersteuning bij de opmaak van je subsidieaanvraag? Neem gerust contact op met ons, we helpen je graag verder. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

Bedankt voor uw vertrouwen en veel plezier!